Tiem, kas būvē un remontē paši
 
 

Lietošanas noteikumi

BūvētPrieks.lv lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vai reģistrējas www.buvetprieks.lv.

BūvētPrieks.lv lietošanas nosacījumi ir obligāti visiem lietotājiem – gan reģistrētajiem, gan nereģistrētajiem.

BūvētPrieks.lv lietotājiem bez redakcijas atļaujas aizliegts kopēt, pārpublicēt, pārsūtīt, izplatīt jebkāda veida informāciju, kas ievietota portālā.

BūvētPrieks.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā.

Visi BūvētPrieks.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Visa informācija, kas saistīta ar portāla lietotājiem, kā arī viņu personīgie dati, netiks sniegti trešajām personām bez rakstiskas atļaujas no paša lietotāja puses. Izslēgums ir aizsardzības struktūru (policija utml.) rakstiska pieprasījuma gadījumā.

Lai tu varētu lietot visu BūvētPrieks.lv lapā piedāvāto informāciju, mēs tev lūdzam reģistrēties un kļūt par reģistrēto lietotāju. Lielākā daļa BūvētPrieks.lv pieejamās informācijas ir domāta reģistrētiem lietotājiem, tādēļ reģistrēšanās procesā mēs lūdzam uzrādīt tādu informāciju kā redzamo vārdu, e-pasta adresi un īsu aprakstu par sevi.

Profilu iespējams dzēst, nosūtot pieprasījumu uz buvetpriekslv@gmail.com. Atkārtoti ar vienu un to pašu e-pasta adresi reģistrēties nav iespējams.

BūvētPrieks.lv administrācija ir tiesīga dzēst reģistrētā lietotāja profilu, kā arī bloķēt lietotāja IP adresi, ja tā uzvedība vai sniegtā informācija ir neadekvāta BūvētPrieks.lv lietošanas prasībām.

BūvētPrieks.lv izvietojot informāciju mājas lapā vai ar e-pastu starpniecību ir tiesīgs informēt lietotājus par dažāda veida aktualitātēm, saistītām ar mājas lapu.

Lūdzu, atceries, ka jebkāda informācija, kuru tu atklāj šajā publiskajā vietā, kļūst par publisku informāciju un pēc brīža jau ir pieejama visiem lietotājiem.

Lietotāja profilā drīkst ievietot tikai attēlus, kuri uzņemti ar personīgo tehniku vai saņemta autora atļauja. Profila bildē nedrīkst ievietot citas personas attēlus. BūvētPrieks.lv neuzņemas atbildību par lietotāju augšupielādētajām fotogrāfijām. Katrs lietotājs likuma priekšā ir pats atbildīgs par saviem augšupielādētajiem attēliem.

Katrs portāla lietotājs garantē, ka visi materiāli, kurus viņš ievieto portālā BūvētPrieks.lv, nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai kādas citas trešo personu intereses. Katrs lietotājs garantē BūvētPrieks.lv līdzekļu patēriņu, bojājumu, zaudējumu un tā tālāk, atgriešanu pilnā mērā, ja BūvētPrieks.lv tie radušies tādā gadījumā, ja lietotājs nav ievērojis BūvētPrieks.lv lietošanas noteikumus.

Lietotājs piekrīt, ka viņš ir pilnībā atbildīgs par materiāliem, kurus izvieto portālā. Administrācija nav atbildīga par materiāliem, un par to atbilstību saskaņā ar likumdošanas prasībām, par autora tiesību pārkāpšanu, tirgus zīmju, logotipu un firmu nosaukumu nesankcionētu izmantošanu, tāpat arī par iespējamiem trešo personu pārkāpumiem sakarā ar materiālu izvietošanu.

Izveidotie profili, pievienoti raksti, video, komentāri, ziņojumi forumā un augšupielādētās fotogrāfijas nedrīkst saturēt pornogrāfiska satura informāciju vai informāciju, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu, pretējā gadījumā tava sniegtā informācija tiks izdzēsta no publiskās telpas un pēc nepieciešamības tiks dzēsts vai bloķēts tavs profils.

Konstatējot šādu profilu esamību, BūvētPrieks.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.

BūvētPrieks.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam BūvētPrieks.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

Ja lietotājam nav pieņemami lietošanas noteikumi, viņam nekavējoties jāpārtrauc lietot šo portālu.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp BūvētPrieks.lv un portāla BūvētPrieks.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

 

Autorizācija

vai
Nav sava profila? Izveidot